Overslaan en naar de inhoud gaan

Het PTA en het examenreglement

Alles wat officieel moet worden vastgelegd rondom de schoolexamens vind je in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en het examenreglement. In het PTA wordt met name in gegaan op de inhoud van de examens en de toetsvormen. In het examenreglement worden de regels omtrent en organisatie van het schoolexamen toegelicht. Omdat scholen de schoolexamens zelf kunnen inrichten (binnen de vereisten van de examenprogramma's), stelt iedere school zijn eigen PTA en examenreglement vast. Beide documenten moeten jaarlijks voor 1 oktober (voor tenminste het huidige schooljaar en eventueel ook het komende jaar) bekendgemaakt worden aan de leerlingen. 

Ieder jaar stelt de school een plan op voor het afnemen van de schoolexamens: het ‘programma van toetsing en afsluiting’ (PTA). Het PTA moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in het examenprogramma en wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie.

Wat staat er in het PTA? In het PTA staat in ieder geval:

 • Welke stof wordt getoetst.
  Scholen kunnen dit voor een deel zelf bepalen, maar de inhoud moet wel voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het examenprogramma.
 • De manier waarop de examens en herkansingen worden afgenomen.
  Dit kan door middel van een schriftelijk toets, maar bijvoorbeeld ook een (poster)presentatie of praktische opdracht (PO).
 • Wanneer de examens en herkansingen worden afgenomen.
  Dit hoeven nog niet de precieze data te zijn, maar wel de periodes waarin de toetsen worden afgenomen of de deadlines van opdrachten worden gesteld. Ook moet aangegeven zijn hoeveel mogelijkheden er zijn om te herkansen.
 • Hoe zwaar ieder onderdeel meetelt.
  Het schoolexamencijfer is opgebouwd uit een gewogen gemiddelde van alle schoolexamenonderdelen. In het PTA moet staan omschreven hoeveel ieder onderdeel meetelt. Zo tellen sommige onderdelen voor 40% mee en andere misschien maar voor 5%. Er zijn ook opdrachten (bijvoorbeeld een practicum of museumbezoek) waarvoor je helemaal geen cijfer krijgt, maar een beoordeling in de vorm voldoende of onvoldoende.
  Deze opdrachten worden een handelingsdelen genoemd. In het PTA zou duidelijk omschreven moeten zijn wat de consequenties zijn als je een handelingsdeel niet voldoende afrond. In principe moet je een voldoende halen voor alle handelingsdelen om te kunnen slagen.

Het is belangrijk dat je het PTA goed doorleest zodat je weet wat je kunt verwachten. Ook handig om het even aan je ouders te laten zien, zo weten zij ook wanneer je het druk hebt en wat je allemaal moet doen om je eindexamen te halen.

In het examenreglement staan de regels omtrent het schoolexamen op jouw school. Bepaalde regels zijn noodzakelijk, maar de school kan er ook voor kiezen aanvullende regels op te nemen.

Wat staat er in het examenreglement? In het examenreglement staat in ieder geval:

 • Welke maatregelen kunnen worden genomen in het geval van onregelmatigheden (te laat komen, spieken, ongeoorloofde afwezigheid).
 • Regels met betrekking tot de organisatie van het examen.
 • De gang van zaken tijdens het examen.
 • Regels omtrent herkansingsmogelijkheden voor schoolexamens, zoals wanneer je wel en geen recht hebt op een herkansing.
 • De samenstelling van de commissie van beroep, bij wie je terecht kunt als je het niet eens bent met een beslissing over je schoolexamens.